Exhibition 1 : ‘Private Collections Public Museum’.

‘Private Collections Public Museum’. May 3rd to May 5th Venkatappa Art Gallery  Alaka Rau, Anjana Chetty, Avinash Veera Raghavan , Ayisha Abraham, Babu Eshwar Prasad, Detritus Emeritus, Dimple shah, Gurudas Shenoy, HA Anil Kumar , Lalitha shankar, Prabhavathi Meppayil, Prakash A M, Pushpamala N, Raghu Wodeyar, Shamsunder S , Sheela Gowda , Smitha Cariappa ,…